databeskyttelse og datasikkerhet

Personuppgifter (nedan kallade “uppgifter”) behandlas av oss endast i nödvändig omfattning och i syfte att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där.

I enlighet med artikel 4 nr 1. i förordning (EU) 2016/679, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR), avses med “behandling” varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om de utförs med automatiska medel eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Med följande dataskyddsförklaring informerar vi dig särskilt om typ, omfattning, syfte, varaktighet och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, i den mån vi ensamma eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen. Dessutom informerar vi dig nedan om de komponenter från tredje part som vi använder i optimeringssyfte och för att öka kvaliteten på användningen, i den mån tredje part behandlar uppgifter på eget ansvar.

Vår sekretesspolicy är uppbyggd enligt följande:

I. Information om oss som ansvarig part
II. Användarnas och de registrerades rättigheter
III. Information om databehandling
I. Information om oss som ansvarig part

Den ansvariga leverantören av denna webbplats i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen är:
Sailservice Scandinavia
Thomas Becker
Strinne 504
S – 87296 Bjärtrå

Telefon: +46 (0)72 150 6117
E-post: info@sailservice-scandinavia.com

Dataskyddsombud:
Thomas Becker
Strinne 504
S – 87296 Bjärtrå
Telefon: +46 (0)72 150 6117
E-post: info@sailservice-scandinavia.com

II. Användarnas och de registrerades rättigheter

När det gäller den databehandling som beskrivs närmare nedan har användare och registrerade personer rätt till följande

en bekräftelse på att uppgifter om dem behandlas,

information om vilka uppgifter som behandlas

Ytterligare information om behandlingen av uppgifterna och kopior av uppgifterna (se även artikel 15 i GDPR);

Rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se även artikel 16 i GDPR);

Omedelbar radering av de uppgifter som rör dem (se även artikel 17 i GDPR), eller alternativt, i den mån ytterligare behandling är nödvändig enligt artikel 17.3 i GDPR, begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR;

att få de uppgifter som rör dem och som de har tillhandahållit och att överföra dessa uppgifter till andra leverantörer/kontrollanter (se även artikel 20 i GDPR);

Att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att de uppgifter som rör dem behandlas av leverantören i strid med dataskyddsbestämmelserna (jfr även artikel 77 i GDPR).

Leverantören är dessutom skyldig att informera alla mottagare till vilka uppgifter har lämnats ut av leverantören om varje rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen som sker på grundval av artiklarna 16, 17.1 och 18 i DSGVO. Denna skyldighet gäller dock inte om en sådan underrättelse är omöjlig eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Utan hinder av ovanstående har användaren rätt till information om dessa mottagare.

Användare och registrerade har också rätt att invända mot framtida behandling av uppgifter om dem i enlighet med artikel 21 i GDPR, förutsatt att uppgifterna behandlas av leverantören i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. I synnerhet är det tillåtet att invända mot databehandling för direktreklam.
III. Information om databehandling

Dina uppgifter som behandlas när du använder vår webbplats kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt, raderingen av uppgifterna inte strider mot någon rättslig skyldighet att behålla uppgifterna och ingen annan information om enskilda behandlingsförfaranden ges nedan.
Cookie Manager

För att få samtycke till användningen av tekniskt onödiga cookies på webbplatsen använder leverantören en cookie manager.

När webbplatsen anropas lagras en cookie med inställningsinformation på användarens slutenhet så att förfrågan om samtycke inte behöver göras vid ett senare besök.

Cookien är nödvändig för att få användarens lagligt överensstämmande samtycke.

Användaren kan förhindra eller stoppa installationen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

Cookies
a) Sessionscookies/sessionscookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som placeras och lagras på din slutenhet av den webbläsare du använder. Dessa cookies används för att behandla viss information om dig på individuell basis, till exempel din webbläsare eller platsdata eller din IP-adress.

Denna behandling gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, eftersom behandlingen till exempel möjliggör återgivning av vår webbplats på olika språk eller erbjudande av en kundvagnsfunktion.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i DSGVO, i den mån dessa uppgifter om kakor behandlas för att initiera eller genomföra ett avtal.

Om behandlingen inte tjänar till att initiera eller genomföra ett avtal ligger vårt legitima intresse i att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i DSGVO.

Dessa sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

b) Cookies från tredje part

I förekommande fall används även cookies från partnerföretag som vi samarbetar med för reklam, analys eller funktionalitet på vår webbplats på vår webbplats.

Se nedanstående information för detaljer om detta, särskilt syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av sådana cookies från tredje part.
c) Möjlighet att ta bort cookies

Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du kan också när som helst radera cookies som redan har lagrats. De steg och åtgärder som krävs för detta beror dock på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta dess tillverkare eller support. När det gäller så kallade Flash-cookies kan behandlingen dock inte förhindras via webbläsarens inställningar. I stället måste du ändra inställningarna i din Flash-spelare. Vilka steg och åtgärder som krävs för detta beror också på vilken Flash-spelare du använder. Om du har några frågor kan du också använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din Flash-spelare eller kontakta tillverkaren eller användarstödet.

Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det dock innebära att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Kontaktförfrågningar/kontaktalternativ

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller e-post kommer de uppgifter du lämnar att användas för att behandla din förfrågan. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla och besvara din förfrågan – utan dessa uppgifter kan vi inte besvara din förfrågan eller i bästa fall endast i begränsad omfattning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i DSGVO.

Dina uppgifter kommer att raderas om din förfrågan har besvarats slutgiltigt och det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.
Kundkonto/registreringsfunktion

Om du skapar ett kundkonto hos oss via vår webbplats samlar vi in och lagrar de uppgifter som du anger vid registreringen (t.ex. ditt namn, din adress eller din e-postadress) uteslutande för tjänster före avtalstillfället, för att fullgöra avtalet eller för kundvård (t.ex. för att ge dig en översikt över dina tidigare beställningar hos oss eller för att kunna erbjuda dig den s.k. anteckningsfunktionen). Samtidigt lagrar vi också din IP-adress och datumet för din registrering tillsammans med klockslaget. Dessa uppgifter lämnas naturligtvis inte vidare till tredje part.

Inom ramen för den fortsatta registreringsprocessen inhämtas ditt samtycke till denna behandling och hänvisning görs till denna dataskyddsförklaring. De uppgifter som samlas in av oss i denna process kommer uteslutande att användas för tillhandahållandet av kundkontot.

I den mån du samtycker till denna behandling är artikel 6.1 a) i DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen.

Om öppnandet av kundkontot också tjänar till åtgärder före avtalstillfället eller till att fullgöra avtalet är den rättsliga grunden för denna behandling också art. 6.1 b) DSGVO.

I enlighet med artikel 7.3 i DSGVO kan du när som helst återkalla ditt samtycke till öppnandet och upprätthållandet av kundkontot med verkan för framtiden. För att göra detta behöver du bara informera oss om din återkallelse.

De uppgifter som samlats in i detta avseende kommer att raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig. Vi måste dock iaktta lagringsperioder enligt skatte- och handelslagstiftningen.
Facebook

För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder driver vi en företagsnärvaro på Facebook-plattformen.

På denna sociala medieplattform är vi gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Facebooks dataskyddsombud kan nås via ett kontaktformulär:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vi har reglerat det gemensamma ansvaret i ett avtal om respektive skyldigheter i enlighet med GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga skyldigheterna härrör, kan nås via följande länk:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den behandling av personuppgifter som sker som ett resultat och som återges nedan är art. 6.1 lit. f DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och reklam för våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO gentemot plattformsoperatören. Användaren kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att meddela plattformsoperatören i enlighet med artikel 7.3 DSGVO.

När vår online-närvaro anropas på Facebook-plattformen behandlas användarens uppgifter (t.ex. personuppgifter, IP-adress osv.) av Facebook Ireland Ltd. i egenskap av plattformens operatör i EU.

Dessa användaruppgifter används för statistisk information om användningen av vårt företags närvaro på Facebook. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och annonsering och för att skapa användarprofiler. På grundval av dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd. till exempel annonsera användare inom och utanför Facebook enligt deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Facebook-konto vid tidpunkten för samtalet kan Facebook Ireland Ltd. också koppla uppgifterna till respektive användarkonto.

Om användaren kontaktar oss via Facebook kommer de personuppgifter som användaren vid detta tillfälle angett att användas för att behandla förfrågan. Användarens uppgifter kommer att raderas av oss, förutsatt att användarens förfrågan har besvarats slutgiltigt och att det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Facebook Ireland Ltd. kan också ställa in cookies för att behandla uppgifterna.

Om användaren inte samtycker till denna behandling är det möjligt att förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsaren i enlighet med detta. Cookies som redan har lagrats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras via inställningarna i webbläsaren, utan genom motsvarande inställning i Flash-spelaren. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det innebära att alla funktioner på Facebook inte kan användas fullt ut.

Mer information om behandlingsaktiviteterna, hur man förhindrar dem och hur man raderar de uppgifter som Facebook behandlar finns i Facebooks datapolicy:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Det är inte uteslutet att behandlingen av Meta Platforms Ireland Limited också sker via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 i USA.
Instagram

För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder driver vi en företagsnärvaro på plattformen Instagram.

På denna sociala medieplattform är vi gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Instagrams dataskyddsombud kan nås via ett kontaktformulär:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vi har reglerat det gemensamma ansvaret i ett avtal om respektive skyldigheter enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga skyldigheterna härrör, kan nås via följande länk:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den behandling av personuppgifter som sker som ett resultat och som återges nedan är art. 6.1 lit. f DSGVO. Vårt legitima intresse är analys, kommunikation, försäljning och reklam för våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO gentemot plattformsoperatören. Användaren kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att meddela plattformsoperatören i enlighet med artikel 7.3 DSGVO.

När vår online-närvaro anropas på Instagram-plattformen behandlas användarens uppgifter (t.ex. personuppgifter, IP-adress osv.) av Facebook Ireland Ltd. i egenskap av plattformens operatör i EU.

Dessa användaruppgifter används för statistisk information om användningen av vår företags närvaro på Instagram. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklamändamål samt för att skapa användarprofiler. Utifrån dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd. till exempel annonsera användare inom och utanför Instagram enligt deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Instagram-konto vid tidpunkten för samtalet kan Facebook Ireland Ltd. också koppla uppgifterna till respektive användarkonto.

Om användaren kontaktar oss via Instagram kommer de personuppgifter som användaren vid detta tillfälle har angett att användas för att behandla förfrågan. Användarens uppgifter kommer att raderas av oss, förutsatt att användarens förfrågan har besvarats slutgiltigt och att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifterna, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Facebook Ireland Ltd. kan också ställa in cookies för att behandla uppgifterna.

Om användaren inte samtycker till denna behandling är det möjligt att förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsaren i enlighet med detta. Cookies som redan har lagrats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras via inställningarna i webbläsaren, utan genom motsvarande inställning i Flash-spelaren. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det innebära att alla funktioner på Facebook inte kan användas fullt ut.

För mer information om behandlingsaktiviteter, hur du kan stoppa dem och hur du kan radera de uppgifter som Instagram behandlar, se Instagrams datapolicy:

https://help.instagram.com/519522125107875

Det kan inte uteslutas att Facebook Ireland Ltd:s behandling även sker via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 i USA.
YouTube

Vi upprätthåller en online-närvaro på YouTube för att presentera vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder/intressenter. YouTube är en tjänst som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

I detta avseende vill vi påpeka att det finns en möjlighet att användaruppgifter kan behandlas utanför Europeiska unionen, särskilt i USA. Detta kan leda till ökade risker för användarna genom att det till exempel kan vara svårare att få tillgång till användardata vid ett senare tillfälle. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Möjligheten till åtkomst ligger uteslutande hos YouTube.

Du hittar YouTubes information om dataskydd på följande adress

https://policies.google.com/privacy

Allmän länkning till profiler från tredje part

Leverantören använder en länk på webbplatsen till de sociala nätverk som anges nedan.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i DSGVO. Leverantörens legitima intresse är att förbättra kvaliteten på användningen av webbplatsen.

Plugins integreras via en länkad grafik. Endast genom att klicka på motsvarande grafik omdirigeras användaren till tjänsten för respektive socialt nätverk.

Efter att kunden har vidarebefordrats samlas information om användaren in av respektive nätverk. Detta är inledningsvis uppgifter som IP-adress, datum, tid och besökta sidor. Om användaren är inloggad på sitt användarkonto i respektive nätverk under denna tid kan nätverksoperatören eventuellt tilldela den insamlade informationen om användarens specifika besök till användarens personliga konto. Om användaren interagerar via en “Share”-knapp i respektive nätverk kan denna information lagras i användarens personliga användarkonto och eventuellt publiceras. Om användaren vill förhindra att den insamlade informationen direkt tilldelas hans/hennes användarkonto måste användaren logga ut innan han/hon klickar på grafiken. Dessutom är det möjligt att konfigurera respektive användarkonto i enlighet med detta.

Följande sociala nätverk är länkade av leverantören:
Den sociala insticksmodulen “Facebook”.

Vi använder plug-in från det sociala nätverket Facebook på vår webbplats. Facebook är en internettjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a DSGVO. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår webbplats.

Facebook tillhandahåller ytterligare information om de möjliga insticksprogrammen och deras respektive funktioner på följande adress

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

är tillgänglig för dig.

Om insticksprogrammet lagras på en av sidorna på vår webbplats som du besöker laddar din webbläsare ner en representation av insticksprogrammet från Facebooks servrar i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Facebook att behandla din IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på vår webbplats.

Om du är inloggad på Facebook när du besöker en av våra webbplatser med insticksprogrammet, kommer den information som insticksprogrammet samlar in om just ditt besök att kännas igen av Facebook. Facebook kan tilldela den information som samlas in på detta sätt till ditt personliga användarkonto där. Om du till exempel använder Facebooks “Gilla”-knapp lagras denna information på ditt användarkonto på Facebook och kan publiceras via Facebook-plattformen. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller förhindra laddningen av Facebook-plugin genom att använda ett tillägg för din webbläsare.

Facebook tillhandahåller ytterligare information om insamling och användning av uppgifter samt om dina rättigheter och skyddsalternativ i detta avseende i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på följande adress

https://www.facebook.com/policy.php

tillgänglig på .
Jetpack – statistik från WordPress

Vi använder Jetpack med tillägget “WordPress Stats” på vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, nedan kallad “Automattic”.

Tjänsten Jetpack – WordPress Stats används för att analysera användningsbeteendet på vår webbplats. Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a DSGVO. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

För att analysera användningsbeteende lagrar Jetpack – WordPress Stats cookies på din slutenhet via din webbläsare.

Under behandlingen registreras din IP-adress, den eller de webbplatser på vår webbplats som du besöker, den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats (hänvisnings-URL), den tid du tillbringar på vår webbplats och hur ofta du besöker en av våra webbplatser. De insamlade uppgifterna lagras på en server från Automattic i USA. Din IP-adress anonymiseras dock omedelbart efter behandlingen och innan den lagras.

Om du inte godkänner denna behandling har du möjlighet att förhindra lagring av kakan genom en inställning i din webbläsare. Du hittar mer information om detta ovan under “Cookies”.
YouTube

Vi använder YouTube på vår webbplats. Detta är en videoportal från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad “YouTube”.

Vi använder YouTube i samband med funktionen “utökat dataskyddsläge” för att kunna visa dig videor. Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a DSGVO. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår webbplats. Enligt YouTube innebär funktionen “förbättrat dataskyddsläge” att de uppgifter som beskrivs närmare nedan endast överförs till YouTube-servern om du faktiskt startar en video.

Utan detta “utökade dataskydd” upprättas en anslutning till YouTube-servern i USA så snart du ringer upp en av våra internetsidor där en YouTube-video är inbäddad.

Denna anslutning är nödvändig för att kunna visa respektive video på vår webbplats via din webbläsare. I samband med detta registrerar och bearbetar YouTube åtminstone din IP-adress, datum och tid samt den webbplats du besökt. Dessutom upprättas en anslutning till Googles annonsnätverk “DoubleClick”.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube kommer YouTube att tilldela anslutningsinformationen till ditt YouTube-konto. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats eller göra lämpliga inställningar i ditt YouTube-användarkonto.

För funktionalitet och för att analysera användarnas beteende lagrar YouTube permanent cookies på din slutenhet via din webbläsare. Om du inte godkänner denna behandling har du möjlighet att förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsare. Du hittar mer information om detta ovan under “Cookies”.

Google tillhandahåller ytterligare information om insamling och användning av uppgifter samt dina rättigheter och skyddsalternativ i detta avseende i den integritetspolicy som publiceras på följande adress.

https://policies.google.com/privacy

tillgänglig på .
Kontakt via WhatsApp

För att kontakta kunden möjliggör leverantören bland annat att kunden kan kontakta kunden via budbärartjänsten WhatsApp. WhatsApp är en tjänst av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, nedan WhatsApp, ett dotterbolag till Facebook.

Genom användarens kommunikation med leverantören via WhatsApp får både leverantören och WhatsApp användarens mobiltelefonnummer och information om att användaren har kontaktat leverantören.

Ovannämnda uppgifter vidarebefordras också av WhatsApp till Facebooks servrar i USA och behandlas av WhatsApp och Facebook i enlighet med WhatsApps integritetspolicy, vilket också omfattar behandling för egna ändamål, t.ex. för att förbättra WhatsApp-tjänsten.

Enligt tillsynsmyndigheterna för dataskydd har USA dock för närvarande inte en adekvat dataskyddsnivå. Det finns dock så kallade standardavtalsklausuler:

https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses

Dessa är dock privaträttsliga avtal och har därför ingen direkt effekt på myndigheternas möjligheter att få tillgång till uppgifter i USA.

_____________________

Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen av dessa uppgifter av WhatsApp och Facebook, samt relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av privatlivet, finns i WhatsApp:s integritetspolicy:

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Den rättsliga grunden för denna behandling och överföringen till WhatsApp är artikel 6.1 p. 1 b. DSGVO, i den mån som upprättandet av kontakten gäller ett befintligt avtalsförhållande eller tjänar till att inleda ett sådant avtalsförhållande. Om kontakten inte sker på grundval av ovanstående ändamål är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Leverantörens legitima intresse är att förbättra tjänstens kvalitet.

Datenschutzerklärung from Anwaltskanzlei Weiß & Partner